W dzisiejszym świecie trudno oprzeć się wrażeniu, że wszystko dzieje się szybko, niespodziewanie, nieregularnie, „instant”. Zmieniają się mody, technologie, standardy etyczne oraz role społeczne  i…

czasem trudno się w tym odnaleźć.

Z takich właśnie obserwacji otaczającego świata dawno temu zrodził się pomysł zrobienia czegoś dla mężczyzn.
Dlaczego akurat dla nich? Ponieważ sami jesteśmy Facetami. Ponieważ wystarczy się rozejrzeć, żeby dostrzec, że faceci nie najlepiej radzą sobie w tym „nowym” świecie.
Oczywiście spotykają się towarzysko, najczęściej na piwie… ale zorganizowane działania – ukierunkowane na wsparcie i rozwój – zdarzają się bardzo rzadko. Właśnie dlatego:
dla mężczyzn,
o mężczyznach,
przez mężczyzn
i razem z mężczyznami…

Fundacja faceci.pl

 

Celami Fundacji są:

1.        Obalanie stereotypów dotyczących kobiet i mężczyzn.

2.        Przeciwdziałanie dyskryminacji i upowszechnianie idei równości w społeczeństwie.

3.        Integrowanie środowiska męskiego.

4.        Pomaganie mężczyznom w rozwijaniu się.

5.        Definiowanie i promocja wartości istotnych społecznie, stereotypowo przyporządkowanych płci.

6.        Inicjowanie dialogu społecznego dotyczącego problematyki płci.

7.        Wspieranie i promowanie profilaktyki  zdrowia oraz psychofizycznej kondycji mężczyzn.

8.        Tworzenie, promowanie i prowadzenie psychoterapeutycznych, socjoterapeutycznych oraz rozwojowych programów wspierania mężczyzn i ich rodzin oraz edukacji w tym zakresie.

9.        Wspieranie mężczyzn borykających się z problemami życiowymi.

10.    Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych dotyczących problematyki płci.

11.    Poszukiwanie i próba zdefiniowania nowego wizerunku mężczyzn i jego roli w społeczeństwie.

12.    Budowanie pozytywnego wizerunku mężczyzny.

13.    Wspieranie idei demokracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz istniejących w nim różnic.

      

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Projektowanie, realizowanie, promowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw i wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, wydawniczych, medialnych, społecznych, gospodarczych i politycznych  związanych z realizacją powyższych celów.

 2. Organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji, seminariów, dyskusji, audycji, odczytów w zakresie określonym w celach statutowych

 3. Inicjowanie i prowadzenie programów terapeutycznych, profilaktycznych,    psychoedukacyjnych, m.in. poprzez realizowanie treningów, warsztatów, szkoleń, grup wsparcia, psychoterapii indywidualnej i grupowej, specjalistycznych konsultacji, doradztwa osobistego, psychologicznego, prawnego

 4. Organizowanie programów pomocowych dla mężczyzn znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej, psychologicznej, materialnej

 5. Organizowanie i finansowanie konferencji, forum, szkoleń, giełd tematycznych, sympozjów i seminariów, targów, imprez promocyjno-reklamowych, konkursów i spotkań środowiskowych, dyskusji, audycji, odczytów umożliwiających zapoznanie się uczestników z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinach dotyczących celów Fundacji w kraju i za granicą

 6. Inicjowanie i prowadzenie badań dotyczących wizerunku mężczyzny i jego roli w społeczeństwie oraz publikacje naukowe i popularnonaukowe w tym zakresie.

 7. Współpracę z pokrewnymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą oraz podejmowanie wspólnych programów i projektów.

 8. Członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje  i inne organizacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbliżonych lub tożsamych z celami Fundacji.

 9. Organizowanie kampanii społecznych mających na celu zwiększenie świadomości roli i znaczenia mężczyzn we współczesnym świecie oraz budowania pozytywnego wizerunku mężczyzn.

 10. Współpracę z administracją publiczną i samorządem lokalnym, mediami oraz placówkami   użyteczności publicznej.

 11. Organizowanie i wspomaganie imprez sportowych, kulturalnych, koncertów, wystaw, akcji promocyjnych, festynów, przeglądów twórczości, konkursów, imprez okolicznościowych i masowych w kraju i za granicą, z których dochód zasili środki Fundacji przeznaczone na realizację jej celów statutowych.

 12. Fundowanie nagród i wyróżnień w różnych formach dla osób fizycznych, prawnych i jednostek  zasłużonych we wspieraniu działalność Fundacji

 13. Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej

 14. Podejmowanie innych działań zmierzających do osiągnięcia celów Fundacji.